corporate@meromicrofinance.com   |  +977 01 5315936/37

Base Rate

Month

Base Rate

Poush 2080

14.58 %

Mangsir 2080

16.34 %

Karthik 2080

15.28 %

Ashwin 2080

17.26 %

Bhadra 2080

16.35 %

Shrawan 2080

16.34 %

Asar 2080

16.72 %

Jestha 2080

15.80 %

Baisakh 2080

18.09 %

Chaitra 2079

17.16 %

Falgun 2079

15.04 %

Magh 2079

18.69 %